02188247024

هتل گرند پرینس نیو تاکاناوا توکیو

تورهایی که به این هتل میروند

تور های ویژه

ویژه مرداد ماه
ویژه تیر ماه
ویژه 14 شهریور 98

هتل گرند پرینس نیو تاکاناوا توکیو




موقعیت هتل روی نقشه